VŠEOBECNÉ UŽÍVATEĽSKÉ PODMIENKY
1. PREDMET TÝCHTO VUP A ICH PRIJATIE
Predmetom týchto všeobecných užívateľských podmienok (ďalej iba „VUP“) je definovať podmienky a spôsoby, akými je možné si prezerať a využívať internetovú stránku inzeraty.pneus-online.sk (ďalej iba „internetovú stránku“ zostavenú spoločnosťou PNEUS ONLINE SUISSE.

V prípade, že si chcete túto internetovú stránku prezerať alebo využívať, musíte bez výhrady akceptovať tieto VUP.
2. AKO SA MUSIA SPRÁVAŤ UŽÍVATELIA INTERNETU
2.1. Musíte sa zaviazať, že pri prezeraní si tejto internetovej stránky budete dodržiavať pokyny, ktoré sa   zobrazia na vašej obrazovke.

2.2. Zaväzujete sa, že na tejto internetovej stránke nebudete ponúkať služby a že ju nebudete využívať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s platnou legislatívou, s pravidlami správania sa na internete a ktorý by vo všeobecnosti poškodzoval záujmy, povesť, reputáciu alebo meno spoločnosti PNEUS-ONLINE.

2.3. V dôsledku toho v žiadnom prípade nemôžete najmä:
- používať žiadne zariadenia, ktoré by poškodzovali a/alebo brzdili správne fungovanie tejto internetovej stránky a služieb poskytovaných na tejto internetovej stránke;
- rozširovať, posielať text (v akejkoľvek podobe), ktorý by bol prejavom xenofóbie, rasizmu, ktorý by podnecoval k rasovej nenávisti, ktorý by bol prejavom pedofílie, pornografie, ktorý by vyzýval k vražde, ktorý by urážal, škodil alebo poškodzoval práva tretích strán, najmä práva na duševné vlastníctvo a právo na súkromie;
- posielať nadmerné množstvo nežiaducich e-mailov (posielanie hromadných správ a/alebo opakované posielanie správy jednému a/alebo viacerým adresátom);
- a vo všeobecnosti zbierať osobné údaje zverejňované na tejto internetovej stránke za účelom rozširovania reklamy.

Autorov inzerátov je možné kontaktovať iba z dôvodov, ktoré sú predmetom ich inzerátov, bez ohľadu na použitý spôsob.
3. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
3.1. Súhlasíte s tým, že táto internetová stránka a jej obsah sú podľa zákona chránené právom na duševné vlastníctvo a zaväzujete sa, že budete rešpektovať akékoľvek právo na duševné vlastníctvo.

3.2. PNEUS ONLINE SUISSE vás oprávňuje iba:
- na prezeranie tejto internetovej stránky a inzerátov, ktoré sú na nej zverejnené;
- vytlačiť si inzeráty pre svoju vlastnú potrebu, ktoré môžete využiť iba na súkromné účely nie na profesionálne alebo obchodné účely, pod podmienkou, že na kópiách sa bude nachádzať celý text upozorňujúci na autorské práva a akákoľvek iná právnická poznámka, ktorá sa nachádza na origináloch.

3.3. Akékoľvek používanie, ktoré bude v rozpore s hore uvedenými nariadeniami je nezákonné a mohlo by byť na vás podané trestné stíhanie.
4. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI PNEUS ONLINE SUISSE
4.1. Spoločnosť PNEUS ONLINE SUISSE dôkladne pripraví túto internetovú stránku a zabezpečí jej aktualizáciu, a predovšetkým aktualizáciu inzerátov. Avšak, keďže nemá k dispozícii všetky údaje a informácie, ktoré sa publikujú na tejto internetovej stránke, spoločnosť PNEUS ONLINE SUISSE nezaručuje, že tieto údaje a informácie sú správne, že sa v nich nenachádzajú chyby ani že sú úplné, ani to, že úplne vyhovujú vašim očakávaniam. V dôsledku toho spoločnosť PNEUS ONLINE SUISSE nemôže byť zodpovedná za žiadne škody, ktoré by z toho vyplývali ani za akékoľvek používanie tejto internetovej stránky a/alebo za jej obsah, ktorý vy vytvárate.

4.2. Spoločnosť PNEUS-ONLINE si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať, prerušiť alebo dočasne alebo úplne zrušiť celú internetovú stránku alebo jej časť bez toho, aby vás vopred informovala. Spoločnosť PNEUS ONLINE SUISSE neponesie žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane v prípade, že dôjde k modifikácií, zastaveniu alebo prerušeniu tejto internetovej stránky, alebo k zmene prístupových práv na túto internetovú stránku alebo k službám ponúkaným na tejto internetovej stránke, bez ohľadu na príčiny.

4.3. Nakoniec výslovne uznávate a akceptujete, že spoločnosť PNEUS ONLINE SUISSE nemôže byť zodpovedná za škody, ktoré by vyplynuli z akéhokoľvek vzťahu, bez ohľadu na jeho povahu, ktorý vznikol medzi vami a autorom inzerátu alebo akýmkoľvek iným partnerom, ktorý prispieva k obsahu alebo k službám poskytovaným na tejto internetovskej stránke. V danom prípade sa môže brať na zodpovednosť iba autor alebo partner (tretia strana).
5. OSOBNÉ ÚDAJE
5.1. Pri prezeraní tejto internetovej stránky a jej obsahu sa vôbec nemusíte menovite registrovať.
Avšak v niektorých prípadoch (vytvorenie svojho osobného priestoru, zapísanie sa do služby „podanie inzerátu“,...) môžete byť vyzvaný, aby ste uviedli svoje osobné údaje (poštovú adresu, e-mailovú adresu...).
Vo formulári sa nachádza políčko, ktoré vám umožní akceptovať alebo odmietnuť, aby spoločnosť PNEUS ONLINE SUISSE použila vaše údaje na komerčné účely vo svojom mene a v mene tretej strany a/alebo aby ich poskytla tretej strane.   Takto zozbierané informácie sa spracovávajú počítačom a takéto spracovanie je nahlásené Národnej komisii na ochranu údajov a slobôd.

5.2. Máte právo namietnuť, aby vaše údaje neboli použité a/alebo poskytnuté na komerčné účely, máte právo si ich prezerať a opravovať, ak o to požiadate písomne. Svoju žiadosť zašlite na poštovú adresu PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE alebo na nasledujúcu e-mailovú adresu: inzeraty@pneus-online.fr.

Tým istým spôsobom môžete využiť aj svoje právo v prípade, že chcete vymazať údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré nie sú potrebné na poskytnutie služby, do ktorej ste sa zapísali. Uznávate a akceptujete, že vaše údaje sa v danom prípade musia poskytnúť subdodávateľom, ktorí zabezpečujú tovar ponúkaný na tejto internetovej stránke a/alebo ktorí poskytujú služby ponúkané na tejto internetovej stránke.

5.3. Aby bolo možné vypracovať štatistiku návštevnosti, táto internetová stránka využíva techniku cookies. Pomocou cookies nie je možné vás identifikovať, avšak zaznamenávajú sa informácie týkajúce sa prezerania si tejto internetovej stránky (prezreté stránky , dátum a hodina prezerania,...). No vždy máte možnosť pomocou funkcie vášho prehliadača „osobné nastavenia internetu“ zakázať ich vytvorenie. V danom prípade sa však môže narušiť prevádzka tejto internetovej stránky a služieb poskytovaných na tejto internetovej stránke.
6. PRÁVNE INFORMÁCIE
Túto internetovú stránku vytvoril: PNEUS ONLINE SUISSE

Priestor na internete poskytol: SOCIETE ECRITEL

Zodpovedným vydavateľom je: Alexis NERGUISIAN - Manažér

PNEUS-ONLINE nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a dôsledky vyplývajúce z inzerátov uverejnených na jej internetovej stránke.
Západná Európa :
Východná Európa :
Amerika :
Ázia :
Afrika :
Oceánia :
Použité auto, použitý motocykel, použité 4x4, použitý skúter, kúpa vozidla, predaj vozidla, kúpiť vozidlo, predať vozidlo, predaj motocykla, predať motocykel, inzeráty o autách, inzeráty o motocykloch
Alfa Roméo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen